Nieuwsbrief

Meld u snel aan op onze nieuwsbrief om altijd op de hoogte te zijn van de meest recente aanbiedingen.

Aanmelden

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


KitchenRentalCompany B.V.


Artikel 1: Definities

1. In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen gebruikt. Zij hebben voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Kitchen Rental Company B.V. KRC: Kitchen Rental Company B.V., de gebruiker van deze algemene verhuurvoorwaarden en Verhuurder.

Huurder: de rechtspersoon of eenmanszaak, waarmee KRC een contractuele relatie heeft, uit hoofde van een met KRC gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.

Overeenkomst(en): de tussen KRC en Huurder aangegane huurovereenkomst(en), waarop deze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zijn. Gehuurde: de op grond van de Overeenkomst(en) door KRC als verhuurder aan de Huurder als huurder verhuurde roerende zaak/zaken.

Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van KRC of Huurder.


Artikel 2: Toepasselijkheid

1. De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten betreffende (ver-)huur die zijn gesloten door KRC.

2. Indien de Huurder in zijn aanbod, aanvaarding of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere (algemene) voorwaarden, dan wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3: Overeenkomst

1. De aanvaarding van een aanbod door de Huurder geschiedt schriftelijk (hoofdzakelijk digitaal).

2. De Overeenkomst wordt geacht slechts tot stand te zijn gekomen nadat KRC de order (schriftelijk) heeft bevestigd.

3. De Huurder verschaft een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs ter bevestiging van zijn identiteit.

4. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan namens KRC, binden KRC slechts indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

5. KRC blijft te allen tijde eigenaar van de/het verhuurde goed(eren).


Artikel 4: Hoofdelijkheid

1. Indien de Huurder een rechtspersoon is, dient de bestuurder van de rechtspersoon zich tevens in privé hoofdelijk als huurder aan de Overeenkomst te verbinden.

2. Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als huurder aan de Overeenkomst hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens KRC aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding door KRC aan één der huurders of een aanbod daartoe, betreft alleen die huurder.

3. De verbintenissen uit de Overeenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van de Huurder betreft, hoofdelijk.


Artikel 5: Staat van het Gehuurde bij aanvang Overeenkomst

1. Het Gehuurde is/wordt bij aanvang van de Overeenkomst door KRC ter beschikking gesteld en door de Huurder aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt. Die staat wordt door of vanwege de Huurder en KRC vastgelegd in een als bijlage aan de Overeenkomst toe te voegen en door partijen geparafeerd proces-verbaal, welk proces-verbaal deel uitmaakt van de Overeenkomst.

2. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen proces-verbaal zijn opgemaakt, dan wordt het Gehuurde geacht ter beschikking te zijn gesteld en aanvaard in de staat die de Huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft, tenzij de Huurder het tegendeel bewijst.

3. Levering van het Gehuurde geschiedt door transport van het Gehuurde naar de door de Huurder opgegeven locatie. De terbeschikkingstelling geldt vanaf het moment dat het Gehuurde wordt opgehaald voor transport. Het Gehuurde komt vanaf dat moment voor risico van de Wederpartij. De opdracht aan het transportbedrijf wordt geacht te zijn gegeven door Huurder. De leveringskosten komen voor rekening van Huurder.


Artikel 6: Geschiktheid van het Gehuurde

1. Voor de vraag of genotsbeperkende feiten en omstandigheden kwalificeren als een gebrek in de zin van artikel 7:204 Burgerlijk Wetboek, is van belang wat de Huurder bij aanvang van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten ten aanzien van het Gehuurde.

2. Voor zover KRC voor het aangaan van de Overeenkomst kennis heeft van feiten of omstandigheden die in de weg staan aan het gebruik van het Gehuurde door de Huurderconform de overeengekomen bestemming, zal KRC zulks aan de Huurder mededelen.

3. De Huurder is gehouden het Gehuurde voor het aangaan van de Overeenkomst grondig te (doen) inspecteren op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid om na te gaan of het Gehuurde geschikt is voor de overeengekomen bestemming. KRC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die KRC niet kende en niet behoorde te kennen. 4. Indien geen proces-verbaal wordt gemaakt of de Huurder niet onverwijld, dat wil zeggen binnen 24 uur na terbeschikkingstelling van het Gehuurde, schriftelijk bij KRC klaagt over de staat van het Gehuurde, geldt het (bewijs)vermoeden dat hiervoor in artikel 5 is opgenomen. Klaagt de Huurder wel onverwijld, dan zullen partijen in overleg treden over het opstellen c.q. aanpassen van het proces-verbaal.

5. Het Gehuurde is bij aanvang van de Overeenkomst getest en, indien zulks gebruikelijk is ter zake het specifieke goed dat blijkens de Overeenkomst is verhuurd, voorzien van een geldige kwaliteitskeuring (NEN3140, G607, 1949). De Huurder is gehouden om de kwaliteit van het Gehuurde jaarlijks, of zoveel eerder indien dat op grond van de geldende wet- en regelgeving vereist zou zijn, voor zijn rekening en risico opnieuw te onderhouden en te (laten) keuren conform de dan geldende wet- en regelgeving en standaardeisen omtrent het specifieke goed dat blijkens de Overeenkomst is verhuurd. De Huurder dient op eerste verzoek van KRC aan te tonen dat periodiek onderhoud en kwaliteitskeuringen aan het Gehuurde hebben plaatsgevonden.

6. Zowel op als na ingangsdatum als van de Overeenkomst is de Huurder voor zijn rekening en risico verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van de vereiste vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die benodigd zijn voor het gebruik van het Gehuurde.


Artikel 7: Gebruik van het Gehuurde

1. De Huurder zal het Gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het specifieke goed dat blijkens de Overeenkomst is verhuurd naar maatschappelijke opvattingen is bestemd.

2. De Huurder zal de door of namens KRC gegeven redelijke aanwijzingen in het belang van een behoorlijk gebruik van het Gehuurde opvolgen en zal eventuele gebruiksvoorschriften (waaronder doch niet uitsluitend veiligheidsvoorschriften) van overheidswege en leveranciers van nutsvoorzieningen in acht nemen bij het gebruik van het Gehuurde. Huurder zal ervoor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige/ingeschakelde derden dit eveneens doen. Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed en vakkundig gebruik van het Gehuurde.

3. De Huurder is gehouden om voor zijn rekening en risico zowel klein als groot onderhoud aan het Gehuurde te verrichten en de nodige herstelwerkzaamheden te (doen) verrichten.

4. Als de Huurder ook na ingebrekestelling nalaat om onderhoud- en herstelwerkzaamheden te verrichten dan is KRC gerechtigd de werkzaamheden voor rekening en risico van de Huurder te (laten) verrichten.

5. Indien de Huurder niet heeft voldaan aan voornoemde verplichtingen dan komt vernieuwing van het Gehuurde voor haar rekening en risico.

6. De Huurder mag zonder schriftelijke toestemming van KRC geen veranderingen of toevoegingen aanbrengen aan het Gehuurde. De Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens haar aangebrachte veranderingen en toevoegingen. De Huurder vrijwaart KRCvoor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door de door de Huurder aangebrachte veranderingen en voorzieningen. De Huurder is verplicht alle zaken die door haar in, aan of op het Gehuurde zijn aangebracht of door haar van de voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen, tenzij KRC op enig moment anderszins aangeeft. Voor niet verwijderde zaken is KRC bij het einde van de Overeenkomst geen vergoeding verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 8: Verbod op onderhuur, ingebruikgeving, vervreemding, verpanding

1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van KRC is het de Huurder niet toegestaan het Gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, dan wel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een maatschap, commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon.

2. Ingeval de Huurder handelt in strijd met bovenstaande bepaling, verbeurt de Huurder aan KRC per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor de Huurder geldende huurprijs per dag, onverminderd het recht van KRC om nakoming van de Overeenkomst te verlangen, de Overeenkomst te beëindigen, alsmede het recht schadevergoeding te vorderen.

3. De Huurder kan het Gehuurde niet vervreemden of verpanden.


Artikel 9: Betaling

1. De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens de huurovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel - zonder enige opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke de Huurder op KRC heeft of meent te hebben - geschieden door een automatische overboeking op een door verhuurder op te geven rekening.

2. De Huurder betaalt géén waarborgsom doch slechts de laatste maandtermijn van de huurovereenkomst vooruit vóór aanvang van de huurperiode welke vooruitbetaling zal worden verrekend met de laatste maandtermijn.

3. KRC stuurt daarnaast een verzoek om één eurocent (€ 0,01) te betalen, zodat deze de correcte gegevens van de Huurder kan bevestigen.

4. Bij niet tijdige betaling is de Huurder van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdig betalen worden de verhuurde goederen direct opgehaald. Hiervoor is geen nadere ingebrekestelling vereist.

5. In gevallen genoemd onder 3 zijn de daarmee gemoeide ophaalkosten voor de Wederpartij. Telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door de Huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt de Huurder aan KRC van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van1% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van € 250 per maand.


Artikel 10: Belastingen en andere heffingen

1. Alle lasten en belastingen die ter zake van het Gehuurde worden geheven zijn voor rekening van de Huurder, ook als KRC daarvoor wordt aangeslagen.

2. De Huurder voldoet genoemde lasten die bij KRC in rekening worden gebracht en voor zijn rekening komen op eerste verzoek aan KRC.

3. Indien de Huurder genoemde lasten niet binnen één week na het eerste verzoek van KRC daartoe heeft voldaan is zij in verzuim.

4. In het geval de Belastingdienst bodembeslag legt op het Gehuurde is de Huurder gehouden KRC daarvan onverwijld in kennis stellen en aan de Belastingdienst de Overeenkomst te overleggen als bewijs van de reële eigendom.


Artikel 11: Schade en aansprakelijkheid

1. De Huurder zal met het Gehuurde omgaan als goed huisvader en zorgdragen voor passende en veilige plaatsing of opslag.

2. De Huurder dient passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan en/of veroorzaakt door het Gehuurde. De Huurder draagt zelf zorg voor onderhoud, reparaties en herstel. Indien het Gehuurde niet te repareren is zal Huurder KRC onverwijld in kennis stellen.

3. De Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan en/of veroorzaakt door het Gehuurde.

4. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, waaronder doch niet uitsluitend schade als gevolg van onjuist gebruik, achterstallig (huurders)onderhoud, molest, verlies, diefstal, brand, kortsluiting, blikseminslag, lekkage, storm, neerslag, enige andere weersgesteldheid of natuurgeweld, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van installaties en apparatuur, rellen of (gewapende) conflicten, pandemieën of andere (onvoorziene) omstandigheden waarop KRC geen invloed heeft. De Huurder zal zich c.q. het Gehuurde verzekeren en verzekerd houden tegen schade.

5. KRC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die zij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de Overeenkomst. KRC is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek en de Huurder kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken op huurprijsvermindering en verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de Overeenkomst in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van gebreken. De Huurder kan zich niet beroepen op artikel 7:206, leden 1 en 2, BW, artikel 7:207 BW en artikel 7:208 BW voor zover het aanspraken betreft ter zake gebreken die KRC bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende en niet behoorde te kennen.

6. De Huurder vrijwaart KRC tegen boetes of aanspraken van derden die KRC worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van de Huurder of personen waarvoor de Huurder verantwoordelijk is.

7. KRC is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade van de Huurder of voor schade aan het Gehuurde veroorzaakt door (een) derde(n), of voor gebreken die zijn ontstaan doordat de Huurder haar onderhouds- en herstelplicht niet is nagekomen. De Huurder is aansprakelijk voor het door haar of in haaropdracht uitgevoerd onderhoud. De omstandigheid dat het onderhoud is uitgevoerd door een door KRC goedgekeurd bedrijf ontslaat de Huurder niet van deze aansprakelijkheid.

8. Indien het Gehuurde definitief niet meer functioneert, dan zal Verhuurder zich inspannen om het Gehuurde te vervangen waarbij een nieuwe huurovereenkomst voor een nieuwe huurperiode van een jaar zal aanvangen, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.


Artikel 12: Einde Overeenkomst en oplevering

1. De Huurder zal het Gehuurde bij het einde van de Overeenkomst aan KRC in de staat zoals beschreven in het proces-verbaal van oplevering, waarbij rekening wordt gehouden met normale slijtage en veroudering, en voorts behoorlijk schoongemaakt en vrij van gebruik en gebruiksrechten en onder afgifte van eventuele sleutels/toebehoren op te leveren. 2. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen proces-verbaal zijn opgemaakt, dan wordt het Gehuurde geacht, behoudens tegendeelbewijs door de Huurder bij aanvang van de Overeenkomst ter beschikking te zijn gesteld in goed onderhouden staat, zonder gebreken en vrij van schade en dient de Huurder het Gehuurde, behoudens normale slijtage en veroudering, in die staat aan het einde van de Overeenkomst aan KRC op te leveren. Het gestelde in de laatste zin van artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

3. Bij discussie over de staat van het Gehuurde bij aanvang van de Overeenkomst, wordt de Wederpartij, behoudens tegendeelbewijs door de Wederpartij, verondersteld het Gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen

4. Tijdig voor het einde van de Overeenkomst of het gebruik, dient het Gehuurde indien KRC dat wenst door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt in dat geval door partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het Gehuurde worden vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van de Huurder komend achterstallig onderhoud, nog voor rekening van de Huurder dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop dit zal dienen te geschieden. De inspectie van het Gehuurde en de opmaak en de ondertekening van het inspectierapport zal geschieden door partijen dan wel door daartoe bevoegde vertegenwoordigers. Partijen kunnen zich achteraf niet op de onbevoegdheid van die vertegenwoordigers beroepen.

5. Indien de Wederpartij, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen redelijke termijn meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in het inspectierapport, is KRC bevoegd de inspectie buiten aanwezigheid van de Huurder uit te voeren en het rapport bindend voor partijen vast te stellen. KRC zal de Huurder onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen.

6. De Huurder is gehouden de door hem op basis van het inspectierapport uit te voeren werkzaamheden binnen de in het rapport vastgelegde - of nader tussen partijen overeengekomen - termijn op een deugdelijke wijze uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. Indien de Huurdergeheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn uit het rapport voortvloeiende verplichtingen, is KRC gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op de Huurder te verhalen onverminderd de aanspraak van KRC op vergoeding van de verdere schade en kosten.

7. Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is de Huurder aan KRC een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en eventuele vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten, onverminderd de aanspraak van KRC op vergoeding van de verdere schade en kosten.

8. De Huurder is gehouden het Gehuurde bij het einde van de Overeenkomst voor zijn rekening en risico aan KRC op te leveren door het Gehuurde weer aan KRC ter beschikking te stellen op een door KRC aan te geven en voor rekening en risico van de Huurder komende wijze, moment en locatie. 9. Indien de Huurder de Overeenkomst tussentijds heeft beëindigd, om welke reden dan ook, is de Huurder gehouden om aan KRC te vergoeden alle kosten, schade en rente die het gevolg zijn van de tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen dan wel tenzij er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming van KRC. Tot die kosten en schade worden eveneens gerekend, de verschuldigde huurprijs over de overeengekomen resterende huurtermijn, de kosten van de eventueel overeengekomen door KRC te leveren zaken en diensten, alle gemaakte en te maken kosten ter verhaal van de schade zowel in als buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.


Artikel 13: Kosten, verzuim

1. In alle gevallen waarin KRC een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de Huurder doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen de Huurder om deze tot nakoming van de Overeenkomst of tot teruggave van het Gehuurde te dwingen, is de Huurder verplicht alle daarvoor gemaakte redelijke kosten, zowel in als buiten rechte aan KRC te voldoen.

2. De gemaakte redelijke kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat als volgt wordt berekend; 15% over de hoofdsom met een maximum van € 50.000. Artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek leden 4 en 6, waaronder uitdrukkelijk begrepen de verwijzing naar het maximaal te vergoeden bedrag aan buitengerechtelijke kosten, zijn daarmee tussen partijen niet van toepassing.

3. De Huurder is in verzuim door het enkel verloop van een bepaalde termijn.


Artikel 14: Boetebepaling

1. Indien de Huurder enige bepaling van de Overeenkomst of algemene verhuurvoorwaarden niet of niet tijdig nakomt c.q. overtreedt, verbeurt zij aan KRC een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000 ineens, te vermeerderen met € 500 voor elke dag of elk dagdeel zolang het nalaten c.q. de overtreding voortduurt.

2. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van KRC om gebruik te maken van haar overige rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding en ongeacht of de geleden schade de verbeurde boete overtreft.


Artikel 15: Verzoeken/toestemming

1. Indien KRC of de Huurder na ondertekening van de Overeenkomst een afwijking en/of aanvulling van enige bepaling van de Overeenkomst of de verhuurvoorwaarden verlangt, dient dat verzoek om afwijking en/of aanvulling schriftelijk bij de andere partij te worden ingediend.

2. Indien en voor zover in enige bepaling van de Overeenkomst of de verhuurvoorwaarden de toestemming van KRC wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.

3. Een door KRC gegeven toestemming, afwijking en/of aanvulling of ingewilligd verzoek is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. KRC is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden en een gegeven toestemming zonder opgave van reden in te trekken.


Artikel 16: Klachten

De Huurder zal klachten en wensen schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen zal de Huurder de klacht of wens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.


Artikel 17: Wijziging organisatie

Partijen zijn verplicht om elkaar telkens schriftelijk op de hoogte te stellen van voorgenomen relevante wijzigingen in zijn/haar organisatie, waaronder begrepen de vennootschaps-rechtelijke structuur, voor zover deze relevant zijn voor de onderhavige Overeenkomst. De hiervoor bedoelde mededeling dient de andere partij op een zodanig tijdstip te bereiken dat deze nog tijdig alle maatregelen kan nemen ten aanzien van de voorgenomen wijziging. Onder deze maatregelen worden onder meer, doch niet uitsluitend, begrepen juridische acties, zoals het aantekenen van verzet tegen een voorstel tot juridische fusie of splitsing. Voorgaande geldt eveneens voor gevallen van (aanvraag van) surseance van betaling, wettelijke schuldsaneringsregeling, faillissement, onder curatelestelling, onder bewindstelling of onder toezichtstelling.


Artikel 18: Wet Bescherming Persoonsgegevens

Voor zover daarvan sprake is, kunnen de persoonsgegevens van de Huurderdoor KRC in een bestand zijn opgenomen/verwerkt of zijn bestemd om daarin te worden opgenomen.


Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een met KRC gesloten overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland.

2. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 20: Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien een deel van de Overeenkomst of van deze algemene verhuurbepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en deze algemene verhuurbepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.